ضمیر : کلمه ای است که به جای اسم می نشیند تا از تکرار آن جلوگیری کند.

انواع ضمیر :

1 : ضمیر جدا : منفصل

2 : ضمیر پیوسته (متصل)

 

اوّل شخص

دوم شخص

سوم شخص

مفرد

من

ـَم

تو

ـَت

او

ـَش

جمع

ما

مان

شما

تان

آن­ها- ايشان

شان

گسسته

پيوسته

گسسته

پيوسته

گسسته

پيوسته

                                        تمرین صفحه ی 102 دستور زبان 5

1. در جمله های زیر ضمیر ها را مشخص کنید.

1. پدران تو دین و فلسفه و هنر و دانش داشتند.(تو) دوم شخص مفرد گسسنه

2. من و تو نباید فراموش کنیم که خداوند تنها از راه کار و کوشش به ما کمک میکند.

 من(اول شخص مفرد گسسته)

تو(دوم شخص مفرد گسسته)

ما(اول شخص جمع گسسته)

3. در چنین شهری اگر سربازان را مأمور کنند در قصر فرماندهان گل کاری کنند یا برای زنان زر زیور بسازند، نسبت به نجات شهر کوتاهی کردند.(ضمیر ندارد)

4. تنها حرص و آز نیست که آن ها را وا می دارد ثروت خود را بیهوده تلف کنند. آن ها(شوم شخص جمع گسسته)

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۶ساعت 14:58  توسط روح الله کاظمی | 

درس 18

                                                 متن 1 متن 2 متن 3 متن 4 

شعر ماندگار

دوام : پایداری                                                                 نواخت : نوازش

رواج : گسترش                                                               متحمل است : احتمال دارد

قوت : نیرو                                                                    مقتضیات : مناسبات

از پس : به دنبال                                                             رونق : رواج

طبع : ذوق                                                                    مظهر : جلوه گاه

تجلی : آشکار شدن                                                          لوازم : اسباب

ضروری : حتمی                                                            بعید : دور

بقا : پایداری                                                                  کثرت : زیادی  

به واسطه ی : به سبب                                                     منتهای فقر :نهایت فقر

سر صدق :صمیم دل                                                       ارادت : محبت

فردیتی : شخصی                                                           اصالت : اصیل بودن     

لطیفه : نکته ی باریک                                                     موجب ک سبب         

وسعت : گستره                                                             کلیت : کلی بودن

اشتمال : فرا گیر                                                           قیود : بندها

اختصاصات : ویزگی شخصی                                          متاخران : شاعران اخیر

تاثرات : درد ها                                                            سوانح رویدادها

مطلقا : اصلا                                                               شخصیات : موارد شخصی   

حد ورسم : اندازه                                                          رغبت : علاقه

مصداق : الگو                                                              جلوه : زیبایی

تامل : اندیشیدن                                                            قبول عام : رواج

نموده اند : آشکار ساخته اند                                            توفیق : پیروزی

بر خوردار : بهره مند                                                  بشریت : انسان

 

تمرین صفحه ی 128

 

1.برای هر یک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید:

مظهر:ظاهر ، ظهور/ سرگذشت: گذشته، گذشتگان / اصالت : اصل ، اصیل / مصداق : صدق ، صادق

2. از میان کلمه های زیر آن ها را که نسبت به هم متضاد هستند ، دو به دو کنار هم بنویسید :

زود گذر// ماندگار ، شهرت// گم نامی ، ناشناخته// معروف ، عمومی// خصوصی نیاز// بی نیازی

3. در جمله های زیر ضمایر شخصی را بنویسید و نوع آن ها را مشخص کنید:

تأمّل در آثار گذشتگان و آنان(ضمیر جدا سوم شخص جمع گسسته) که سخنشان(ضمیر پیوسته سوم شخص جمع پيوسته) باقی مانده و قبول عام یافته است ، این نکته را روشن می کند که ممکن است ، شعری مد ت ها ناشناخته بماند و رواجی پیدا نکند و بعد بدرخشد و قوت تأثیرَش(ضمیر پیوسته سوم شخص مفرد/پيوسته) پایدار باشد . مقصود آن نیست که کسی نباید مطلقاً احوال و تجارب شخصی خود را در شعرش(ضمیر پیوسته سوم شخص مفرد/ پيوسته) بیاورد .

4. در بند اول درس «شعر ماندگار» دو فعل ربطی و یک ترکیب وصفی (موصوف وصفت)بیابید.

(است ، شود ، گردد ) در سطر اول و دوم فعل ربطی هستند.

(عمر زود گذر و کاری دقیق و دشوار ) ترکیب های وصفی هستند. 

 5. به عهده ی دانش آموز است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۶ساعت 14:47  توسط روح الله کاظمی | 

 

درس 17

 

متن 1 متن 2 متن 3 متن 4 

راهی از تئاتر به سینما

 

واداشته : مجبور کرده                                                امرار : گذراندن

سبک :طرز                                                             پیشینه : سابقه

قدمت : کهنگی                                                         عرضه میکند : ارائه میدهد

اعتلا : بر تری                                                        آمفی تئاتر : سالن تئاتر

ارابه : 4چرخ                                                        

 

نمایش در ایران

 

دیر باز : زمان های قدیم                                            مرسوم : رایج

مفصل : طولانی

 

تمرین صفحه ی 121 درس 17

1.برای هر یک از کلمه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

تابش : تابیدن ، تابان / بیننده : بینا . بینش / هم حسی : احساس  ، حساس / قدرتمند : قادر ، تقدیر

2.از میان کلمه های زیر آنها را که بن دارند مشخص کنید و اجزای تشکیل دهنده ی آن ها را بنویسید.

تابش ، آتش ، نگرش ، نمایش ، معاش

تابش : تاب (بن مضارع)+  ِ +ش/نگرش : نگر (بن مضارع) +  ِ +ش/ نمای+ ـش

3. در یونان قدیم نمایش نامه ها چگونه بودند و به چه صورت اجرا می شدند؟

مردم در آمفی تئاتر ها جمع می شدند و بازی هایی را می دیدند که بر اساس نوشته های بزرگ ترین نمایش نامه نویسان یونان اجرا می شدند .

4.در باره ی این جمله توضیح دهید«در نمایش هم حسی قوی است»

به علت رویارویی هنر مند و تماشاگر ، احساس آن ها به یکدیگر بسیار نزدیک می شود و یک حس مشترک در باره ی شادی یا غم و نظیر آن ها ، به آن ها دست می دهد.

5. اجرایی است.

6. موضوع سلیقه ای است و به عهده ی دانش آموز است.

  

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۶ساعت 14:45  توسط روح الله کاظمی | 

 

درس 16 

متن 1 متن 2 متن 3 متن 4 

زادی و آزادگی

بسا :چه بسا                                                                   تسلط :چیرگی

موانع : محدودیت هاي                                                        سامان : نظم

سلیم : سالم                                                                    فطرت : سرشت

تهذیب نفس : پاکیزه کردن درون                                         زمام : افسار

استتضعاف : بردگی                                                        

    

تمرین صفحه ی 112 درس 16

1.برای هر یک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید:

اسرت : اسرا ، اسیر                    رهایی: رها ، راهی                         موانع : منع ، مانع

2.خود شناسی ، چنین ترکیب یافته است ، خود + شناس (بن مضارع)+ ی. سه مثال دیگر ( یک مثال در متن درس و دو مثال با استفاده از گنجینه ی واژگان خود ) بیابید و اجزای آن را مشخص کنید.

خود سازی = خود + ساز (بن مضارع)+ی.

خود بینی=خود + بی (بن مضارع)+ ی.

خود خواهی= خود + خواه (بن مضارع)+ ی.

3.در دو بیت زیر ضمیر های شخصی را مشخص کنید.

ای که دستت می رسد کاری بکن                                   پیش از آنکه کز تو نیامد هیچ کار

در مصرع اول (ت) ضمیر دوم شخص مفرد پوسته است/در مصرع دوم (تو) ضمیر دوم شخص مفرد جدا است.

نام نیکو گر بماند ز آدمی                                            به کز و ماند سرای زر نگار

در مصرع دوم [و(او)] ضمیر سوم شخص مفرد جدا است.

4.آزادگی با آزادی چه فرقی دارد؟

آزادگی ، رهایی از اسارت هوا و هوس و غضب و خشم خویشتن است و آزادی ، رهایی از اسارت زندان دیگران.

5.به عهده ی دانش آموز است .

6. به عهده ی دانش آموز است .

 

تمرین وپرسش پایانی فصل پنجم صفحه ی 115

1.ضمیر های شخصی را در جمله های زیر مشخص کنید.

دوست عزیزم ، از نامه ی تو بوی نومیدی می آید و این مایه ی تأسف من شد.

(م) ضمیر پیوسته اول شخص مفرد / (تو) ضمیر جدا دوم شخص مفرد/ (من) ضمیر جدا  اول شخص مفرد

2.زمان افعال را بنویسید.

آورده اندکه چند یار در صحبت ابراهیم ادهم بودند.

محاسن بر خاک نهاده بود و در آتش می دمید.

آورده اند: ماضی نقلی /بودند: ماضی ساده / نهاده بود : ماضی  بعید/ می دمید: ماضی استمراری

3. شعر (عمر عزیز) در چه غالبی سروده شده است؟

در قالب مثنوی

4. مهم ترین نکاتی که نویسنده در قالب نامه ی سر گشاده مطرح کرده است و آن را در درس 14 خوا ندید چیست؟

1. قناعت 2. دوری از تجمل 3. کار وکوشش فراوان 4.امید به خدا 5. نپرداختن به نیاز های فرعی و مثنوی

 6.توجه به حیله های استمرار

5. چرا تا نیاز های اساسی بشر تأمین نشود ، صلح پایدار به وجود نمی آید ؟

زیرا اگر نیازمندان در رفع نیازهایشان ناکام باشند پر خاشگر می شوند و هر چه فاصله ی فقیر و غنی بیش تر شود این پر خاشگری و ستیز صلح پایدار را غیر ممکن می کند.

6.به عهده ی دانش آموز است.

7.یکی از شعر های فصل پنجم را حفظ کنید.   

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۶ساعت 14:41  توسط روح الله کاظمی | 

درس 15 

متن 1 متن 2 متن 3  متن4  

اسوه ي ﺯهد و تقوا

 

اسوه : نمونه                                                  ﺰهد : عبادت

ملا : بسيار دان                                               آواره : شهرت

انتشار : بخش                                                 تقاضا : در خواست

فضيلت : برتري                                             غالبا : عموما

مقيد : بايبند                                                   ارشاد : راهنمايي

متعارف : شناخته شده                                       عيادت : بارديد بيمار

تشييع : همراهي                                              مخاصمه : دشمني

دشنام : فحش                                                  ملا عام : در حضور جمع

احترار : دوري                                               لطمه : آسيب

مفرط : افراط                                                 تقرير : بيان 

 

سيرت زيبا

 

بيت 1 = روزگار در گذر است و انسان با هوش به دنیا دل نمی بندد.

 

بیت 2=ای کسی که توانایی تلاش کردن داری پیش از ﺁن که  ناتوان شوی تلاشی کن.

 

بیت3= اگر به نام نیکو شناخته شده باشی به از ﺁن است که کاخهای  مجلل از تو بر جای ماند.

 

بیت 4= زیبایی صورت به تنهایی ارزشی ندارد ای برادر ! درون خود را نیکو کن.

 

بیت5 = از درد دل مردم دل شکسته و از نفرین مردم خدا ترس  بترس.

 

بیت6 = در مقابل افراد شرور بد طینت و افراد نیک خوب باش و در حق خوبی, خوبی و در حق بدی, بدی کن .   

 

 

توجه :بیت 2 نشان از بیت زیر است :

بیا تا برﺁریم دستی ز دل                               که نتوان بر ﺁورد فردا ز گل

 

تمرین درس 15اسوه ی زهد وتقوا

1.برای هر یک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید:

عبادت:عابد ، معبد             مخاصمه: خصم ، خصومت               گرفتار: گیره ، گرفتن              مزرعه: مزارع ، زراعت

2.((به راه بیاورد)) از این اجزا تشکیل شده است: به+راه+بیاورد(حرف+اسم+فعل)مانند این چهار مثال یا پنج نمونه ی دیگر در متن درس ((اسوه ی زهد و تقوا)) بیابید واجزای آن ها را مشخص کنید.

به طول انجامید: حرف+اسم+فعل / به یاد دارم: حرف+اسم+فعل/به نظر میرسد: حرف+اسم+فعل

در خاطرش نمی گذشت: حرف+اسم+(ضمیر)+فعل

3.با توجه به جمله های زیر برای حاج آخوند 6 تا 8 صفت بنویسید.

((مرحوم حاج آخوند در همه ی عمرش با کسی دعوا نکرد ، کسی را دشنام نداد ، به روی کسی فریاد نکشید، هرگز از احدی غیبت نکرد و آزاری به کسی نریاند))

1.آشتی جو 2. با ادب 3. متین 4. مؤمن 5. راستگو 6. وفادار 7. قانع 8. بی آزار

4. برای این درس یک عنوان مناسب دیگر انتخاب کنید که همه ی واژه هایش فارسی باشد.

الگوی پارسایی و پر هیز گاری

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۶ساعت 14:35  توسط روح الله کاظمی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
درس 18
درس 17
درس 16
درس 15
درس 14
درس 12
درس 11
درس 10
درس 9
درس 8
درس 7
درس 6
درس 5
درس 4
درس3
درس 2
درس 1
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
پیوندها
فرصت اعجاز (زنگ انشا)
ادبیات فارسی سال دوم راهنمایی
ازمان آموزش و پرورش شهر تهران
متن کتاب های درسی راهنمایی
سایت ادبیات ایران و جهان
پایگاه اینترنتی مدرسه ی جابر بن حیان
عاشقانه
وبلاگ سهیل محمودی شاعر
کتاب خانه ها و کتاب های الکترونیکی
جست و جوی منابع در سازمان اسناد و کتاب خانه ی ملی
پاسخ به مسائل دینی
شاهکارهای ادبیات نوجوان
پژوهش نامه ی ادبیات کودک و نوجوان
کتاب های الکترونیکی فارسی (رایگان)
ادبستان(سایت شعر)
مدیریت آموزش و پرورش منطقه ی 5
قرآن و جستجو در آیات کریمه
کانون ادبیات ایران
انجمن شاعران ایران
انتخاب موسیقی متن برای وبلاگ
شعر کودک و نوجوان
شعر نوجوان
رمز بازی ها
دانلود روزنامه ها
اشتراک مجلات و نشریه ها
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM